Skærpelse af TP-dokumentation (Transfer-Pricing)

Selskaber der er forbundne i fx en koncern, vil ofte handle på tværs med hinanden i forretningsmæssig sammenhæng. Kravet til denne samhandel er, at dette skal foregå på markedsvilkår. Det betyder typisk at den fastsatte pris internt mellem parterne skal i overensstemmelse med den pris der er finde på markedet mellem uafhængige parter, også kaldet armlængdeprincippet.

Selskaber i Danmark er forpligtet til at give oplysninger on koncerninterne transaktioner til skattemyndighederne, og der skal typisk udarbejdes skriftlig dokumentation for koncerninterne transaktioner. Kravene om skriftlig dokumentation for koncerninterne transaktioner gælder for alle koncerner med over 250 ansatte samt en balancesum over 125 mio. kr. eller en omsætning på over 250 mio. kr.

Vurdering omkring overskridelse af grænserne skal opgøres på koncernniveau (konsolideret), hvor alle selskaber medtages (også udenlandske).

Det skal afslutningsvist ligeledes pointeres, at selvom de mindre koncerner ikke er omfattet af dokumentationsreglerne, er de stadig forpligtet at handle efter armslængde-princippet.

Det er ligeledes i henhold til nyt skattekontrollov som er trådt i kraft 1. januar 2019 krav om transfer-pricing dokumentation skal være udarbejdet senest på tidspunktet for selvangivelsen.

Alle selskaber skal udover kravet om TP-dokumentation som nævnt ovenfor, angive og oplyse kontrollerede transaktioner i selvangivelserne for indkomståret 2019. Hidtil har praksis været, at dette kun skulle angives i tilfælde af disse, overskred grænsen på 5. mio. kr., dette er nu ændret således alle kontrolleret transaktioner skal oplyses.